14 Sty

IDEAŁY POZNANIA NAUKOWEGO

Można by rzec, że stopniowo empirystyczne ideały nauki za­częły się w pewnej mierze równoważyć z racjonalistycznymi. Wciąż jednak i po dziś dzień w codziennym trudzie badawczym tysięcy ludzi nauki przeważa ideał empirystyczny Bacona.Co więcej, ideały poznania naukowego, jakie stopniowo i w nie­ustannej walce ideologicznej wypracowywali ludzie późnego Odro­dzenia, miały zarazem charakter zdecydowanie mechanicystycz- ny26. Złożyło się na to kilka przyczyn: obiektywne zapotrzebowa­nie na wiedzę naukową z dziedziny zjawisk mechanicznych (usprawnienie transportu, konstrukcja maszyn produkcji manu­fakturowej, ulepszanie broni palnej itp.), tradycje wiedzy antycz­nej, na odcinku fizyki również z tej samej dziedziny nawrót do starożytnego atomizmu (Leucypa, Demokryta, Epikura) jako, praktycznie biorąc, jedynej alternatywy racjonalnej dla arystote- lizmu w próbach powiązania nowej nauki z założeniami filozoficz­nymi (platonizm do tego celu zupełnie się nie nadawał), jeśli zwłaszcza wziąć pod uwagę antykościelne, antyteologiczne, a więc pośrednio antyidealistyczne nastawienie jej twórców, wreszcie również wpływ potężny autorytetu Galileusza, właściwego jej inicjatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *