14 Sty

„LOGIKA NIEWIEDZY”, CZYLI WARUNKI WEWNĘTRZNE ROZWOJU NAUKI

Znajomość warunków ustrojowych (gospodarczych, społeczno- -politycznych, cywilizacyjnych i ogólnokulturowych) pozwala od­powiedzieć na pytanie, czemu to właśnie w w. XVI dokonał się ruch iście rewolucyjny „zrywania z drzemką dogmatyczną” śred­niowiecza i gorączkowego szukania wiedzy w oparciu o doświad­czenie i rozum, a nie o uznane z dawna autorytety. Znajomość ideałów, jakie w trakcie poszukiwań krystalizowały się, prowa­dziła nas do zrozumienia kierunku wysiłków badawczych, jaki obrali twórcy nauki nowożytnej.Czy wystarczy to do zrozumienia przebiegu dziejów nowożytnej nauki? Czy wypadki konkretne badań, niepowodzeń i odkryć wy­magają jeszcze tylko stwierdzenia konkretnych wydarzeń z biegu życia pojedynczych uczonych (idących „ławą” w znanym już kie­runku), aby dać mu pełną satysfakcję poznawczą w sensie takim oto: „Teraz już wiemy wszystko” lub: „Sprawa genezy danego odkrycia jest już jasna”?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *